Publicerad: 5. September 2023 Av: Redaktionen Comments: 0

Långvarig exponering för förhöjda radonhalter utgör en allvarlig hälsorisk och kan öka risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. I den här artikeln kommer vi att informera om  hälsoriskerna med radon, dess källor och hur du kan skydda dig och din familj.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 14% av lungcancerfallen i Sverige orsakas av radon. Detta motsvarar omkring 500 lungcancerfall varje år. 

Radon i våra bostäder kan härstamma från tre huvudsakliga källor:

  • Från marken: Den vanligaste källan till radon i våra byggnader är marken. Radon från marken tränger in i byggnaden genom jordluft som dras in genom olika otätheter.
  • Från byggmaterial: Vissa byggmaterial, som blåbetong, kan avge radon och vara en källa till förhöjda radonhalter i bostaden.
  • Från hushållsvattnet: Vattnet som kommer in i hemmet kan också innehålla radon, även om detta är mindre vanligt.

Det enda sättet att fastställa om en bostad har för höga radonhalter är att utföra en radonmätning. Målet med en sådan mätning är att avgöra om radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m3. För att få pålitliga resultat och ett årsmedelvärde bör mätningen utföras som en långtidsmätning under eldningssäsongen, från 1 oktober till och med 30 april, och mätperioden bör vara minst två månader. En korttidsmätning ger endast en indikation på eventuella problem och är inte tillräcklig för en definitiv bedömning.

Om en radonmätning visar att radonhalten överskrider de accepterade gränsvärdena, måste åtgärder vidtas för att minska den. Först bör man identifiera källan till radonet för att sen välja lämpliga saneringsåtgärder. Ökad luftväxling är en vanlig åtgärd vid förhöjda radonhalter.

Hälsoriskerna med radon är allvarliga och bör tas på allvar. Att förstå dess källor, utföra regelbundna radonmätningar och vidta åtgärder vid behov är nödvändigt för att skydda din och din familjs hälsa i hemmet. Det är en investering i en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö.

Relaterad information

Radon
Radon ist ein radioaktives Gas, das natürlich aus dem Boden entweicht. In geringen Konzentrationen ist es weitgehend unbedenklich. Hohe Radonkonzentrationen hingegen, können gesundheitliche Risiken hervorrufen, insbesondere Lungenkrebs. Daher ist es wichtig regelmäßig Radon zu messen, um die Belastung überwachen zu können und gegebenenfalls Schutzmaßnahmen wie Belüftung und Abdichtung ergreifen zu können.